פרס החברה הגיאולוגית לעבודה יישומית

פרס החברה הגיאולוגית לעבודה יישומית בתחום מדעי כדור הארץ

    - העמותה תעניק אחת לשנתיים את פרס החברה הגיאולוגית לעבודה יישומית מצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ.

    - הפרס נועד להכיר בחשיבות פעילותם של חוקרים שהקדישו את מיטב זמנם ליצירת תשתיות ידע ופיתוח בסיסי נתונים.

    - הפרס יינתן לחבר או חברים שעסקו בבנייה ובעיבוד של בסיסי נתונים בתחומים שונים של הגיאולוגיה, האוקיאנוגרפיה, הגיאומורפולוגיה ואיכות הסביבה,

      המשמשים תשתית למחקרים בתחוםמדעי כדור הארץ ובשטחי מדע וטכנולוגיה קרובים.

   - על בסיסי הנתונים להיות פתוחים וזמינים לכל החוקרים או לגופים אחרים הזקוקים להם לצורך עבודתם.

   - פרסום בסיסי הנתונים יכול להיעשות בצורות שונות, כגון מפות, דוחות או מאמרים בכתבי עת, או להישמר במערכות ממוחשבות.

   -  כל אחד מחברי העמותה רשאי להמליץ על חבר אחר בעמותה כמועמד לפרס (בתנאי כי יסכים לכך).

   - ועדת השיפוט לפרס תורכב משני חברים ומנשיא העמותה, שישמש גם כיו"ר הוועדה.


 
  
המלצות למתן הפרס יש לפנות לנשיא החברה המכהן.
 
 
רשימת מקבלי הפרס לעבודה יישומית
 

                  2018     עלי ארנון
                  2016     ברוך דרין
                  2014     לוריאן פליישר
                  2012     עמיחי סנה
Comments