פרם

תור הפרם (350 ־270 מ.ש.)

תור זה נועל את עידן הפליאוזויאקון מחד, ופותח פרק זמן ממושך של הצפה ימית מאידך. הצטברות המשקעים של

הפרם באזורנו החלה לאחר התרוממות מאסיבית שאירעה בתפר שבין הקרבון לפרם, והיתה חלק מתקופת האורוגנזה ההרצינית בעולם.

התרוממות זו לוותה גם בבליה חריפה, אשר במקומות אחדים חדרה עד לשלעי התשתית הקדומים.

לקראת סוף הפרם שקע האזור שוב בים התטיס, ובסופו היתה ההצפה הנרחבת ביותר בכל הפליאוזואיקון. סלעים

מהצפה זו נחשפו עובי טור הסלעים ששקע בהצפות אלה הוא כ-500 מטר. בישראל עצמה אין מוצאים מחשופים

מתקופת הפרם, אך אלה נתגלו בקידוחים רבים. מתוך הקידוחים, אשר חלקם חדרו את הטור בשלמותו, עלה כי 

ישנה אי התאמה אירוזיבית במידה משתנה ־ בצפון סלעי הפרם (תצורת סעד) המונחים ישירות על סלעי תצורת 

צניפים הפריקמבריים, בעוד שבמרכז הנגב תצורת סעד מונחת על אבן חול מתור הקמבריום. את טור הסלעים 

הפרמי מחלקים לשתי שתצורות: תצורת סעד – פרם תחתון ותצורת ערקוב – פרם עליון.