top of page

מדיניות תשלומים

מדיניות ביטול השתתפות בפעילויות בתשלום של החברה הגיאולוגית הישראלית

  1. באפשרות נרשם ו/או מי מטעמו לבטל את הרישום לפעילות שאינה כנס החברה הגיאולוגית ולקבל את כספו בחזרה, ללא תשלום פיצוי וזאת בתנאי שהודעת הביטול נשלחה לחברה הגיאולוגית עד 7 ימי עסקים לפני מועד הפעילות, וזאת ע"י משלוח הודעת ביטול בכתב וכנגד קבלת אישור החברה, בדבר הודעת הביטול.

  2. באפשרות נרשם ו/או מי מטעמו לבטל את הרישום לכנס ולקבל את כספו בחזרה, ללא תשלום פיצוי וזאת בתנאי שהודעת הביטול נשלחה לחברה הגיאולוגית עד 7 ימי עסקים לפני מועד הכנס, וזאת ע"י משלוח הודעת ביטול בכתב וכנגד קבלת אישור החברה, בדבר הודעת הביטול.

  3. במקרה של שליחת הודעה לביטול השתתפות וכנגד קבלת אישור הודעת ביטול מאת החברה בזמן הקצר מ 7 ימי עסקים, זכאי המשתתף להחזר כספי של עד 50% מדמי ההשתתפות.

  4. במקרה של ביטול במהלך 3 ימים לפני האירוע, לא יוחזר כל תשלום על ביטול השתתפות בכנס.

 

ביטולים בגין נגיף קורונה:

  1. במקרה של ביטול השתתפות, בגין הוראת משרד הבריאות להיכנס לבידוד, יושב התשלום במלואו למשתתף, ובלבד ששלח הודעה בכתב, הכוללת העתק הוראת משרד הבריאות להיכנס לבידוד במועד החופף למועד הכנס.

  2. במקרה שבו יבוטל סיור, בגין נגיף הקורונה, יושב התשלום במלואו למשלמים.

 

בניגוד לאמור לעיל:

  1. במקרה של ביטול השתתפות בכנס לא יושבו דמי החבר.

  2. למען הסר ספק, במקרה של ביטול השתתפות, והשבת תשלום עבור לינה ואירוח, הללו יושבו בהתאם למדיניות מקום הכנס, ו/או החברה המארגנת, ואינם באחריות החברה הגיאולוגית.

bottom of page