top of page

ראלי מיפוי גיאולוגי בנגב
מרץ 2021

תחרות ה"ראלי מיפוי גיאולוגי" התקיימה זו השנה השנייה ברציפות. התחרות היא ביוזמת החברה הגיאולוגית הישראלית והמכון הגיאולוגי לישראל ובהובלת יואב אבני וגידי בר. מטרתה היא להפגיש צוותים של סטודנטים וגיאולוגים ממוסדות המחקר בארץ ומהחברות הפרטיות העוסקים במדעי כדור הארץ והסביבה לתחרות חווייתית בתחום גיאולוגיית השדה. הראלי מתקיים במתכונת של משימות שדה, שמטרתן הגברת המודעות והחשיבות של לימוד המיומנות הבסיסית של המיפוי הגיאולוגי כחלק מרכזי וחשוב במסלול הכשרתו של כל גיאולוג, וזאת בדרך של תחרות חווייתית בין צוותי הממפים.

השיטה:

כל מוסד או קבוצה שהשתתפו בתחרות העמידו צוות ממפים שמנה 3-4 אנשים על רכבם וציודם באופן המאפשר להם שהייה ופעילות שדה לאורך 48 שעות רצופות. הצוותים התכנסו בנקודת מפגש שנקבעה מראש ויצאו יחדיו ליומיים של משימות שטח בדגש מיפוי גיאולוגי ופתרון בעיות סטרוקטורליות וגיאומורפולוגיות. משימות המיפוי ניתנו לצוותים בשטח, זמן קצר בלבד לפני הביצוע בפועל. התחרות בין הצוותים הייתה על בסיס איכות העבודה בהתאם לזמן הקצוב שהוקצה לכל משימה ומשימה.

הישגי האירוע:

  1. התנסות חווייתית במיפוי גיאולוגי בשדה בדגש על אזורים מאתגרים.

  2. התייחסות לסטרטיגרפיה ולטקטוניקה האזורית והמקומית ברמת השטח.

  3. התייחסות לבעיות גיאומורפולוגיות המשולבות במבנה הגיאולוגי כפי שהם נראים בשדה.

  4. קידום מיומנות השימוש בעזרים בסיסיים של המיפוי הגיאולוגי – מפות, תצלומי אורטופוטו, מדידות ברנטון, הגדרת סלעים וכדומה.

  5. קידום הבנת חשיבות גיאולוגיית השדה במסלול הכשרת חוקרים בתחום מדעי כדור הארץ.

  6. קיום מפגש חוויתי בין הצוותים הצעירים מן המוסדות השונים ובינם ובין ותיקי המיפוי הגיאולוגי.

 

בשנה זו (2021) התקיימה תחרות "הראלי ממפים בנגב" באזור הר הנגב בסמיכות לאזורים שבהם יתקיים כנס החברה הגיאולוגית בירוחם. נקודת המפגש הייתה בתחנת הדלק בצומת משאבים בערבו של היום הראשון למפגש ב- 9 במרץ. משם יצאנו אל נקודת הלינה בנחל בוקר.

ביום המשימות הראשון התרכזנו באזור פרשת המים שבין נחל בוקר ונחל באר חיל שבו נבחן חתך סטרטיגרפי מורכב ולאחריו יצאנו לתרגיל מיפוי באזורים שבהם מרובים מבני אי התאמה בין החתך של חבורות יהודה והר הצופים. באזורים אלה מרובות תופעות של קריסה קרסטית לתוך בולענים קדומים.

הלילה השני עבר עלינו בנחל אנקה שמדרום למכתש רמון ולאחריו ביצענו תרגיל מיפוי של יחידות אלוביאליות קדומות וצעירות וזאת כחלק מהבנת תהליכי התפתחות הנוף. התרגיל המסכם היה באזור מישור הרוחות שבו התבקשו הצוותים המתחרים לאפיין את החתך הסטרטיגרפי והמבנה הטקטוני האזורי.

האירוע כולו הסתיים בשעות אחר הצהריים המאוחרות של יום חמישי ה- 11 למרץ והצוותים יצאו לדרכם צפונה.

באירוע השתתפו ארבעה צוותי מתחרים שהגיעו מאוניברסיטאות בן גוריון (2 צוותים), האוניברסיטה העברית וצוות של בוגרי אוניברסיטת בן גוריון. האירוע לווה על ידי צוות של בקרים ומלמדים, ארי מטמון, איתי חביב ואמיר אייל  ובתמיכה לוגיסטית של יהל אשד.

הצוות הזוכה בתחרות יוכרז במהלך כנס החברה הגיאולוגית בירוחם.

IMG_4532.JPG
bottom of page