top of page
1706907464214.jpg
Logo04_05T.png

כנס החברה הגיאולוגית
2 באפריל 2024
המכון למדעי כדה"א, אוניברסיטה עברית

​רישום עד תאריך 3 במרץ 2024.
ניתן לבטל רישום ולקבל החזר של תשלום דמי הכנס עד לתאריך 13 במרץ 2024, למעט 50 ₪ דמי רישום. לאחר תאריך זה לא יהיה ניתן לבטל רישום. בנוסף, דמי חבר.ה לא יוחזרו.

bottom of page