top of page

הרשמה ותשלום לחברות בחברה הגיאולוגית הישראלית לשנת 2024

Payment for IGS membership for the year 2024

 • רגיל 2024 Regular

  250₪
  תקף לשנה אחת
 • סטודנט 2024 Student

  125₪
  תקף לשנה אחת
 • גמלאי 2024 Retiree

  125₪
  תקף לשנה אחת
 • חברות כבוד

  0₪
  תוכנית חינמית
 • סטודנט

  125₪
  דמי חבר לשנה קלנדרית (עד סוף 2023)
  תקף לשנה אחת
bottom of page