top of page

סיור 1

העתקה וטקטוניקה בצפון אגן ים המלח: תצפיות שדה, מדידות סייסמולוגיות ואינטרפרטציה סייסמית

תום גבריאלי (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב), איתי קורזון (המכון הגיאולוגי),  אדם קלינגר (המכון הגיאולוגי), יוסף חצור (אוניברסיטת בן גוריון), אמיר שגיא (המכון הגיאולוגי)

תיאור כללי

צפון אגן ים המלח הוא אזור טקטוני פעיל בו התרחשה רעידת האדמה המשמעותית האחרונה בישראל. הסיור מתמקד במערכות העתקה גדולות ושונות הפועלות באזור במקביל ובהתפתחות צפון האגן.

בסיור נעבור במחשופים של אזורי העתקה והעתקים בקני מידה שונים בשוליים של אגן ים המלח ונדון בגיל ההעתקים ובהתפתחות הטקטונית והגיאומטריה של האגן ושוליו המערביים. בנוסף, נסייר במספר תחנות סיסמיות המנטרות את הפעילות הסיסמית על ההעתקים, אם ע”י תחנות רשת “תרועה” בפריסה רחבה לאורך מערכות ההעתקים, ואם ע”י תחנות מחקר בפריסה צפופה לאורך העתק יריחו, ”המקשיבות" לרעידות קטנות יותר. בהמשך הסיור נבקר במחשוף של העתק התנועה האופקית הראשי בצפון האגן, העתק יריחו, ונדון במבנה של העתק תנועה אופקית בקרבת פני השטח ובתת הקרקע.

תחנות:

  1. מצפה דרגות

  2. מצפה שלם

  3. אבנת

  4. מחשופים על כביש 90 באזור פשחה.

  5. תחנות לאורך כביש המערכת בין צמת לידו לאלנבי.

bottom of page