top of page

סיור 2

שיטפונות ובולענים במניפת נחל צאלים: יחסי גומלין בין המסת מלח, התנזלות והובלת סדימנט דק במערכת הקארסט (פארק בולענים מוצע)

גידי בר, איתי גבריאלי, איאד סואעד, רן נוף

תיאור כללי

זהו סיור רגלי שאורכו כ-8 ק"מ במורד ולרוחב מניפת נחל צאלים העוקב אחר התפתחות הנוף באזור הדינאמי ביותר לאורך חוף ים המלח. בעשר השנים האחרונות השתנה משטר הזרימה של מי השיטפונות במניפה מזרימה עילית ישירה לים המלח, לניקוז המים אל תוך בולענים בקרקעית אפיקי הזרימה, המשך זרימתם בתת הקרקע, ונביעתם בקרקעית בולענים שנוצרו בשנים האחרונות בקרבת החוף. התהליך כולל המסת מלח ויצירת מערכת קארסטית נרחבת בשכבת המלח התת-קרקעית, שקיעות קרקע, התנזלות, הובלת סדימנט דק גרגר, ויצירת חרוטי בוץ באזורי הנביעה וארובות מלח במי הים הרדודים. בשנת 2022 נוספו למערכת הזו כמויות גדולות של מי ים המלח שדלפו מתעלת ההולכה של מפעלי ים המלח לבריכות האידוי בדרום. מים אלה נאגמים בבולענים ונובעים אף הם בבולעני החוף לצד נביעות מי השיטפונות. בסיור נציג את השינויים המורפולוגיים הרבים שהתרחשו בשנים האחרונות ומתרחשים לנגד עינינו גם היום, ונתעכב לאורך תופעות מלח בחוף הים. נעבור בעקבות המים, בין אזורי הבליעה לאזורי הנביעה, נתבונן בגופי המים השונים בשלל צבעיהם ונדון בהבדלים ביניהם. בסיום הסיור יציגו אנשי מי"ה את תחנת השאיבה, תעלת ההזנה ובעיות הכרוכות במערכת המורכבת הזו.

תחנות הסיור:

  1. אתרי בליעת מי השיטפונות

  2. ערוצים נטושים במורד עקב בליעת מי השיטפונות במעלה הזרימה

  3. תופעות מלח לאורך החוף

  4. בולעני נביעה ("בוקענים") עם הרכבי מים שונים

  5. חרוטי בוץ ועדויות להתנזלות

  6. תעלת ההזנה ותחנת השאיבה P-9 (יינתן על ידי אנשי מי"ה)

bottom of page