top of page

סיור 3

מחקרים עדכניים על מערכות הידרולוגיות הסמוכות לאגם נסוג

יהודה לוי, אבי בורג ויוסי יחיאלי (המכון הגיאולוגי), נורית ובר (מכון ויצמן), אודי גלילי (השירות ההידרולוגי) ואלדד חזן (רט"ג)

תיאור כללי

סיור זה יציג תוצאות של מחקרים שנערכו בשנים האחרונות על המערכות ההידרולוגיות הסמוכות לים המלח. המחקרים עסקו בהשפעת שינויי מפלס האגם, בסקאלות זמן שונות, על המערכות ההידרולוגיות. המחקרים התמקדו בנביעות מי התהום העיקריות הסמוכות לים המלח: עין קדם, עינות קנה סמר ועינות צוקים (עין פשחה). בנוסף למעיינות, גם חקר הבולענים לאורך חופי האגם קשור באופן ישיר למערכת מי התהום בתת הקרקע המושפעת מירידת המפלס.

תחנות:

  1. עין קדם

  2. תחנה סמוכה לבולענים

  3. עינות קנה סמר

  4. עינות צוקים

דרגת קושי: קלה-בינונית (בערך שעה וחצי הליכה).

bottom of page