top of page

סיור 4

מערות, בולענים וקניונים: התפתחות נוף בשולי ים-המלח כתגובה לאירוזיית פייפינג

לירן גורן (אוניברסיטת בן גוריון בנגב), עמוס פרומקין (האוניברסיטה העברית), צפריר לוי (המכון הגיאולוגי), בועז לנגפורד (האוניברסיטה העברית והמכון הגיאולוגי), מתניה חמאווי (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)

תיאור כללי

מחקרים מהשנים האחרונות מעידים כי מערות פייפינג נפוצות בתצורת ליסאן בשולי אגן ים המלח, וכי לארוזיית פייפינג שליטה משמעותית על עיצוב הנוף באזורים אלו. בסיור נבקר בכיכר סדום, מישור עמיעז, וחווארי מצדה. באזורים אלו נתוודע לבולענים עמוקים, קניונים צרים ומערות חשוכות. נבחן כיצד מבנים גאומורפים אלו מעידים על קשרים בין מבנים גאולוגים דוגמת סדקים והעתקים, לבין ארוזיה בתת הקרקע ועיצוב הנוף, וכן נדון בהשלכות של קשרים אלו על התפתחות הנוף לאורך זמנים גאומורפיים ועל סיכונים גיאולוגים. הסיור כולל מספר מסלולי הליכה קצרים (עד כק״מ) ותלולים בחלקם.

 

תחנות:

  1. נאות הכיכר

  2. מישור עמיעז: שביל העליה למצפור ציפורים, ממזרח לנחל פרצים וחניון לילה נחל פרצים.

  3. מצדה

 

הערה כללית: דרגת קושי – בינוני עד מיטיבי לכת

bottom of page