top of page

סיורים ותקצירים

חוברות הסיורים של החברה הגיאולוגית מכילות את התכנים המועברים במסגרת הכנס השנתי של החברה הגיאולוגית וכסיורים מקצועיים לחברי החברה הגיאולוגית של ישראל. חוברות הסיורים נכתבות ונערכות בידי מדענים מקצועיים ומכילות מידע רב ערך ועדכני.

חוברות התקצירים מכילות את התקצירים שהוצגו בכנס השנתי של החברה הגיאולוגית כהרצאות וכפוסטרים מדעיים.

bottom of page