top of page

סיור 6

אגמי ים המלח – ארכיביים יחודיים של ההיסטוריה ההידרו-אקלימית האזורית בתקופת הרביעון: מסע בזמן מלגונת סדום ועד ים המלח ההולוקני

עדי טורפשטיין ומרדכי שטיין (האוניברסיטה העברית והמכון הגיאולוגי)

תיאור כללי

במהלך תקופת הרביעון התקיימו בשקע הטקטוני של אגן ים המלח גופי מים אגמיים טרמינליים (המים יצאו מהם בעיקר באיוד) שהיו מאופיינים במליחויות שונות, במפלסים משתנים ובתכונות לימנולוגיות שונות (למשל מבנה לימנולוגי משוכב או אחיד). תכונות אלה משקפות את התנאים ההידרולוגיים באגן הניקוז של ים המלח. התנאים ההידרולוגיים באזור מוכתבים על ידי שינויי אקלים גלובלים. המים שמילאו את האגמים מהווים תערובת בין תמלחת קלציום כלורידית קדומה שנוצרה בזמן חדירת מי ים אך בקע ים המלח (גוף מים הקרוי ״לגונת סדום״) ובין מים מתוקים המגיעים לאגם עם נהר הירדן ומי השיטפונות. מים אלה נושאים עימם גרגרים של חומר הכסוי של פני השטח באגן הניקוז. על קרקעית האגמים שקעו סדימנטים אבפוריטים כמו מלח, גבס וארגוניט וכן גרגירי החומר הדטריטי. חומרים אלה בונים את התצורות האגמיות ששקעו באגמים לאורך הזמן. מטרת הסיור המוצע הוא לבקר באתרי מפתח של התצורות האגמיות, לבחון את החומרים מהם בנויות התצורות בכל אחד מהאתרים, לראות את החתכים הסטרטיגרפיים ולתאר את המחקרים השונים שנעשו בשנים האחרונות בנושאי כרונולוגיה, סדימנטולוגיה, הידרולוגיה וגיאוכימיה.

 

תחנות:

  1. מחצבת סדום

  2. חתך מערת ארובותיים

  3. חתך מצדה – תצורת הלשון

  4. חתך נחל ערוגות – תצורת צאלים

 

הערה כללית: הליכות קצרות (כשני ק"מ)

bottom of page